Публічний договір на надання медичних послуг

Публічний договір на надання медичних послуг

Учбово-презентаційний центр інноваційних цифрових медичних технологій «RE-GENERATION», надалі іменується «Виконавець» (Ліцензія МОЗ України на медичну практику видана Наказом МОЗ України від 15 вересня 2021 р. № 1956), в особі керівника Тітаренка Юрія Анатолійовича, з однієї Сторони, та фізична особа або юридична особа, надалі «Замовник», яка звернулась до Виконавця для отримання медичних послуг, з іншої боку, разом іменовані як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про нижченаведене.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічнім Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг та пропонує колу фізичних осіб (Замовникам) отримати медичні послуги на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Умови цього Договору встановлюються однаково для всіх Замовників.
1.3. Виконавець не має права відмовитись від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) для надання Замовнику медичних послуги та узгоджені з Замовником методи оздоровлення, орієнтовна вартість та тривалість курсу лікування.
1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору, и несе відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання Договору та реалізації послуг.
1.5. Виконавець надає медичні послуги на підставі Ліцензії МОЗ України на медичну практику, виданої Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.09.2021 № 1956.
1.6. Перелік дозволених спеціальностей Виконавця: організація і управління охороною здоров’я, терапія, дерматовенерологія, народна та нетрадиційна медицина.
1.7. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця WWW.RE-GENERATION.NET.
2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Замовника за отриманням медичних послуг чи вчинення других дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору (підписання плану лікування, інформованої Згоди на обробку персональних даних, згода на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), тобто ознайомлення зі змістом Договору на офіційному сайті Виконавця (WWW.RE-GENERATION.NET) та прийняття умов Договору без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Звертаючись до Виконавця за отриманням послуг, Замовник беззастережно та безумовно приймає положення цього Договору.
2.3. Дата першого звернення Замовника до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Замовник вважається ознайомленим з Договором в момент укладання або ознайомленням з умовами Договору на офіційному сайті Виконавця.
2.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами и повноваженнями, необхідними и достатніми для укладання и виконання даного Договору відповідно до його умов.
2.5. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується на повне та безумовне прийняття положень Договору та всіх можливих Додатків до Договору.
2.6. Перед початком користування медичними послугами кожний Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на послуги, а також з Правилами перебування та обслуговування Замовників в медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в Папці споживача на ресепшині.
2.7. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Замовник не згоден з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.
2.8. Виконавець на письмову вимогу Замовника надає йому завірений підписом Виконавця примірник цього Договору у письмовій формі.
3. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
3.1. Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками в Учбово-презентаційному центрі інноваційних цифрових медичних технологій «RE-GENERATION» Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій або станів Замовника.
3.2. Замовник – пацієнт, або законний представник пацієнта або інша особа, яка уклала цей Договір в інтересах пацієнта.
3.3. Пацієнт – фізична особа, в тому числі особа до досягнення нею повноліття, яка отримує медичну допомогу (профілактичну, діагностичну, лікувальну) від Виконавця на умовах визначених цим Договором, в інтересах якої Замовник уклав цей Договір. Пацієнт може бути Замовником та укладати Договір самостійно у разі досягнення ним повної цивільної дієздатності відповідно до законодавства України.
3.4. Медичний центр (далі – Центр) – заклад охорони здоров’я, створений Виконавцем та розташований за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 73.
3.5. Веб-сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https: WWW.RE-GENERATION.NET, яка є офіційнім джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.
3.6. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає медичні послуги Замовнику в Центрі.
3.7. План лікування – обраний лікарем для кожного Замовника окремо та погоджений із Замовником комплекс профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, необхідних для досягнення позитивних результатів лікування захворювання Замовника, із зазначеними етапами лікування, переліку медичних втручань, орієнтовних строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, що діють на день складання плану лікування.
3.8. Графік відвідувань – графік призначення медичних послуг, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точна година, коли Замовник повинен з’явитися до Центру для отримання таких послуг, який на вимогу може бути підписаним Замовником та є обов’язковим для виконання останнім.
3.9. Інформована згода – згода Замовника на обробку персональних даних, на медичне втручання, що може бути оформлене у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці тощо).
3.10. Правила – Правила перебування та обслуговування Замовників в Центрі, затверджені Виконавцем та обов’язкові до Виконання Замовниками, з якими Замовник зобов’язаний ознайомитися до укладення Договору.
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
4.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням із Замовником надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладений цей Договір) одну або декілька платних медичних послуг з переліку медичних послуг Виконавця, спрямованих на покращення стану здоров’я Замовника та відповідно до встановлення діагнозу (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
4.2. Обсяги, вид, вартість та перелік Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Замовника, медичних показань, запитів Замовника та технічних можливостей Виконавця.
4.3. На підставі проведеного первинного огляду Замовника лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи и можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризиків та можливі ускладнення, докладно інформує про це Замовника.
4.4. За результатами первинного огляду лікар складає план лікування, що визначає узгодженням Сторонами обсягів Послуг та їх попередня орієнтовна вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода замовника із запропонованим планом лікування, що на вимогу може бути засвідченим підписом Замовника або шляхом фактичного споживання Замовником Послуг, зазначеними в плані лікування.
4.5. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька планів лікування (в такому випадку умови додаткового плану лікування будуть вноситись до попереднього плану лікування, або буде складено новий план лікування поетапно).
4.6. Впродовж лікування згідно з планом лікування для визначення та корегування подальших заходів має бути проведено повторне тестування, яке Замовник має сплатити згідно з діючим Прайсом.
4.7. Замовник погоджується, що при необхідності може бути потрібно провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або консультацію в переліку, встановленому Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.
5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1. Послуги Надаються в Центрі Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичного обладнання, виробів та матеріалів.
5.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Замовником.
5.3. Надання послуг здійснюється відповідно до усної чи письмової інформованої добровільної згоди Замовника на проведення діагностики, лікування, оздоровлення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед надання першої послуги та перед наданням інших послуг, перелік яких визначається Виконавцем.
5.4. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або при особистому зверненні Замовника в Центр. Надання послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Замовників. Дата та час надання кожної послуги узгоджуються Виконавцем та Замовником в усній або письмовій (шляхом підписання графіка відвідувань) формі.
5.5. Дату та час надання кожної послуги може бути змінено з ініціативи Замовника через непереборні обставини не пізніше, ніж за добу до призначеного часу.
5.6. У разі запізнення Замовник зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Центру. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Замовником узгоджується інша година візиту.
5.7. Дату та час надання кожної послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
5.7.1. Якщо стан здоров’я Замовника перед початком надання послуг унеможливлює її надання або значний чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Замовника, других осіб або других тяжких чи негативних наслідків.
5.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання послуг Виконавцю.
5.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу Замовника, медичне обстеження, огляд та їх результати, які стали відомі у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягів та затверджених Виконавцем тарифів на послуги у діючому Прайсі. Тарифи на послуги мають юридичну силу Договору про узгодження цін.
6.2. Попередня вартість послуг зазначається в плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування.
6.3. Вартість послуг, зазначених в плані лікування, дійсна до закінчення вказаного терміну дії плану лікування. Після спливу цього терміну, вартість послуг визначається виходячи з діючих на момент надання наступних послуг тарифів Виконавця.
6.4. Замовник оплачує Послуги одним із нижченаведених способів за вибором Замовника:
6.4.1. оплата готівкою в касу Виконавця;
6.4.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
6.4.3. завчасна оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
6.5. Послуги оплачуються Замовником в день надання послуг – до моменту надання послуг або безпосередньо після їх надання, в розмірі повної вартості наданої послуги в конкретне відвідування.
6.6. Замовник має право здійснити попередню оплату послуг згідно з планом лікування та визначеною Виконавцем загальною сумою. Вартість послуг, сплачених Замовником як попередня оплата, не може бути переглянута Виконавцем у разі зміни тарифів на Послуги та встановлюється відповідно до тарифів, діючих на день оплати.
6.7. На окремі види послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення для Замовника у третіх осіб тощо), Замовник обов’язково вносить передоплата у розмірі до 70% від вартості таких витрат. Сума передоплат та перелік внесення зазначається в плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Замовнику.
6.8. Послуги за безготівковім розрахунком надаються тільки за умови 100% попередньої оплати.
6.9. Якщо сума вартості всіх складових надання за попередня оплата послуг перевищує внесену Замовником суму попередньої оплати, то різницю Замовник повинен погасити не пізніше одного дня після закінчення надання послуг.
6.10. У випадку виникнення розбіжностей в сторону збільшення між орієнтовною вартістю послуги (частини послуг) та сумою виставленою Замовником у рахунку в конкретне відвідування, Замовник зобов’язаний оплатити рахунок не пізніше наступного дня після надання послуг (частини послуг). У такому випадку Замовник обов’язково підписує Акт надання послуг з переліком наданих послуг та зазначеним розміром заборгованості Замовника за послуги.
6.11. Лікування за страховкою можливо лише за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного Договору зі страховою компанією и підтвердженням страховою компанією покриття послуг Виконавця.
6.12. Замовнику може надаватися знижка на вартість послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
6.13. Якщо в процесі надання послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні плану лікування), то відповідному коригуванню піддається и остаточна вартість послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених послуг. Замовник має право відмовитися від коригування послуг та продовжувати отримувати послуги згідно з узгодженим планом лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання послуг за медичними показаннями та для досягнення позитивних результатів лікування, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Замовник зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих послуг. Якщо Замовник не заперечує проти зміни або доповнення плану лікування, то надання послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового плану лікування або погодженням шляхом оплати послуг.
6.14. У випадку неможливості надання послуг (частини послуг) через неявку Замовника на прийом до лікаря або на іншу медичну процедуру, відмову Замовника від подальшого отримання послуг, порушення Замовником умов цього Договору та (або) Правил, Виконавець повертає Замовнику сплачену ним суму передоплат з вирахуванням фактично здійснених витрат на протязі трьох робочих днів з моменту звернення Замовника із відповідною письмовою заявою.
6.15. Замовник не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих послуг.
6.16. В усіх випадках, коли вартість надання Замовнику послуг прямо не визначена планом лікування, в тому числі коли послуги, визначені в плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких послуг (частини послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.
6.17. Загальна вартість послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Замовнику послуг.
6.18. Умови цього розділу відносно оплати послуг не поширюється на випадки надання Замовнику медичних послуг, які оплачуються страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування або іншими третіми особами. Будь-які медичні послуги за цим Договором можуть бути сплачені третьою особою на підставі окремого договору між третьою особою та Виконавцем.
7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
7.1. Приймання-передача надання послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу однієї зі Сторін шляхом оформлення Акту надання послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання.
7.2. Замовник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
7.3. У разі якщо Замовник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту, послуга вважається належно чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Замовником.
7.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець на протязі 10 (десяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі інформує Замовника про результати її розгляду.
7.5. Якщо Замовнику надано декілька послуг, Виконавець має право скласти один Акт, в якому зазначити весь перелік наданих послуг.
8. ПРАВА СТОРІН
8.1. Замовник має право:
8.1.1. Приєднатися до цього Договору на запропонованих Виконавцем умовах.
8.1.2. До моменту замовлення послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.
8.1.3. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість послуг шляхом усного погодження або підписання плану лікування в письмовому вигляді.
8.1.4. Отримати послуги належної якості.
8.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.
8.1.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипокази, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні послуг.
8.1.7. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомитись із результатами обстеження, діагнозом, методами лікування, пов’язаними з ними ризики, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.
8.1.8. Вимагати заміну лікуючого лікаря з поважних причин (за наявності у Виконавця других лікарів відповідної кваліфікації).
8.1.9. При зміні в процесі лікування плану лікування та попередньої орієнтованої вартості послуг Замовник вправі на свій вибір:
А) погодитись з новим або додатковим планом лікування та узгодити його вартість;
Б) відмовитися від запропонованих змін та продовжити лікування на узгоджених раніше умовах;
В) розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані послуги.
8.1.10. На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
8.1.11. Звернутись до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо відносно надання послуг.
8.1.12. Відмовитись від отримання послуг (частини послуг) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови послуги.
8.2. Виконавець має право:
8.2.1. Вносити зміни до цього Договору, а також до переліку послуг, змінювати вартість кожної послуги.
8.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на послуги.
8.2.3. Отримувати оплату за надані послуги в порядку, передбаченим цим Договором.
8.2.4. Обробляти персональні дані та іншу інформацію про Замовника відповідно до вимог законодавства України про захист персональних даних.
8.2.5. У разі необхідності, за попереднім погодження із Замовником, вносити зміни до плану лікування.
8.2.6. Самостійно визначати и призначати медичних працівників, які надаватимуть послуги Замовнику.
8.2.7. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних процедур – самостійно визначати обсяги всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.
8.2.8. Надати неповну інформацію про стан здоров’я Замовника, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Замовника може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування.
8.2.9. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов із Замовником.
8.2.10. Вести фото та/або відеофіксацію процесу надання послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та других цілях, що не суперечать законодавству України.
8.2.11. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за можливості призначити іншого лікаря для проведення лікування за згодою Замовника.
8.2.12. У разі запізнення Замовника в односторонньому порядку змінити черговість надання послуг або відмінити надання таких послуг.
8.2.13. Скеровувати Замовника до других профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибори оптимального плану лікування.
8.2.14. Не починати (або призупинити) надання послуг у випадках:
А) відмови Замовника від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);
Б) при виникненні заборгованості у Замовника з оплати послуг (до моменту повного погашення такої заборгованості);
В) виявлення у Замовника під час обстеження захворювання (патології), лікування якого неможливо в Центрі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Замовника від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання послуг за планом лікування;
Г) перебування Замовника у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних послуг;
Д) неявка Замовника у встановлені дату та час для отримання ним відповідних послуг.
8.2.15. Відмовити в будь-який момент у наданні послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Замовника) в наступних випадках:
А) надання Замовником неповних та/або недостовірних Даних про свою особу та/або стан свого здоров’я;
Б) наявність медичних протипоказів до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
В) відмова Замовника пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
Г) у разі, якщо Замовник наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;
Д) недотримання Замовником встановлених лікуючім лікарем приписів або графіку лікування;
Е) порушення Замовником Правил перебування та обслуговування Замовників в Центрі.
9. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
9.1. Замовник зобов’язаний:
9.1.1. До укладання Договору ознайомитися з тарифами Виконавця, Правилами перебування пацієнтів в Учбово-презентаційному центрі інноваційних цифрових медичних технологій «RE-GENERATION».
9.1.2. Вчасно прибути до Центру в дату та час надання послуг.
9.1.3. Завчасно повідомляти Центр про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури.
9.1.4. Під час перебування в приміщенні Центру неухильного дотримуватись Правил Виконавця.
9.1.5. До початку надання послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, медичних пристроїв (кардіостимулятора тощо), які застосовує Замовник, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби и продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.
9.1.6. Точно и своєчасно виконувати усні чи письмові приписи и рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватись плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди.
9.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Центру для надання послуг.
9.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я на протязі періодів лікування.
9.1.9. Приймати надані послуги належної якості та підписувати Акти.
9.1.10. Оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
9.1.11. Сплатити вартість непогоджених додатковий послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Замовника.
9.1.12. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування, інших процедур, анкети Виконавця.
9.2. Виконавець зобов’язаний:
9.2.1. Провести узгодження із Замовником часу первинного огляду Замовника для встановлення попереднього діагнозу, обсягів необхідного лікування, розрахунку вартості лікування та проінформувати Замовника про результати.
9.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливості для цього – проінформувати Замовника и скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста.
9.2.3. Надати послуги належної якості відповідно до поставленого діагнозу, плану лікування та розрахунку вартості, узгоджених Сторонами.
9.2.4. Забезпечити надання Замовникові всіх необхідних послуг, передбачених Договором та узгоджених планом лікування.
9.2.5. Створити належні та безпечні умови перебування Замовника у Центрі.
9.2.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи діагностики та лікування відповідно до медичних показань.
9.2.7. Інформувати Замовника про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягів надання послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання послуг.
9.2.8. При змінах в процесі лікування узгодити із Замовником додатковий або новий план лікування та його орієнтовну вартість.
9.2.9. Надати Замовнику лікарські призначення та рекомендації після надання послуг.
9.2.10. На вимогу Замовника надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання послуг.
9.2.11. Після закінчення лікування надати на вимогу Замовника виписку з медичної карти, копії результатів обстеження, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо.
9.2.12. Дотримуватись абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичного обстеження та оглядів Замовника.
9.2.13. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в Україні.
9.2.14. Вести та зберігати медичну документацію та звітність відповідно до вимог законодавства України.
10. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
10.1. Послуги надаються медичними працівниками Центру, які мають необхідну спеціальну освіту та відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види послуг можуть надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.
10.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.
10.3. Якість надання послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
10.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Замовника.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.
11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАМОВНИКА
11.1. На виконання Закону України “Про захист персональних даних” Виконавець інформує Замовника про здійснення обробки його персональних даних під час виконання даного Договору.
11.2. Власником персональних даних є Виконавець.
11.3. Персональні дані збираються з метою охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг (п. 6 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про захист персональних даних”).
11.4. Склад та зміст персональних даних, що обробляються Виконавцем:
11.4.1. загальні дані (в тому числі, але не виключно: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, адреси реєстрації та місце проживання, сімейний стан, засоби зв’язку);
11.4.2. спеціальні дані, що стосуються стану здоров’я особи (в тому числі, але не виключно: факт звернення за медичною допомогою, медична інформація про особу, що містить не лише свідчення про стан здоров’я, а й про історію хвороби, запропоновані дослідження и лікувальні заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризиків для життя та здоров’я, відомості про наявність групи інвалідності, генетичні дані тощо).
11.5. Персональні дані Замовників зберігаються у формі картотек та/або локальних електронних баз даних.
11.6. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних замовника під час їх обробки.
11.7. Виконавець може передавати персональні дані Замовників Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органам прокуратури, правоохоронним та судовим органам, органам опіки та піклування, МСЕК, Фонду соціального страхування тощо виключно в обсязі, що є необхіднім для реалізації ними своїх повноважень та за наявністю письмового запиту, оформленому згідно вимог законодавства України.
11.8. Адвокати мають право доступу до персональних даних лише тих Замовників, які є їхніми клієнтами, та Виключно у випадках надання цими клієнтами письмової згоди на таку передачу. Іншім особам персональні передаються лише за згодою Замовника або його законного представника (батьків, опікунів або піклувальників). Для наукових та статистичних цілей можуть передаватися знеособлені персональні дані, що не дозволяють ідентифікувати особу.
11.9. Замовник надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Замовника, здійснення зв’язку із Замовником; для надсилання повідомлень медичного, інформаційного та/або рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Замовника. За письмовою заявою Замовника контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.
12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
12.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Замовника за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік надання послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією с обмеженим доступом).
12.2. Виконавець бере на себе зобов’язання відносно дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання даного Договору.
12.3. Виконавець декларує, що зобов’язання відносно конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер и зберігають свою чинність після закінчення дії цього Договору.
13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
13.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючім законодавством України та цим Договором.
13.2. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації відносно свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих послуг.
13.3. Виконавець відповідає за якість наданих послуг.
13.4. У разі простроченої оплати наданих послуг Виконавець має право вимагати від Замовника сплату пені у розмірі подвійної облікової ставки національного банку України від суми фактичної заборгованості за кожен день прострочки, а за простроченість понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Замовника сплату штрафу в розмірі суми заборгованості.
13.5. Показниками неналежної якості надання Виконавцем послуг не слугують:
13.5.1. ускладнення та інші побічні ефектів втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Замовника та ймовірність яких наявні знання та технології не можуть повністю виключити, якщо послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій и умов, що пред’являються до послуг даного виду;
13.5.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик та є наслідком реакції організму на фізичний, хімічний вплив препаратів та методик, які проходять на протязі невеликого часу, про які Замовник був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;
13.5.3. ускладнення, що наступили після надання послуг у випадках грубого недотримання (порушення) Замовником рекомендацій, наданих лікуючім лікарем.
13.6. Виконавець звільняється від відповідальності за результат надання послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Замовника, у випадках:
13.6.1. невиконання Замовником призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, плану лікування;
13.6.2. неявки чи несвоєчасної явки Замовника на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
13.6.3. відмові Замовника від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
13.6.4. неповідомлення, невчасне повідомлення Замовником суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
13.6.5. отримання медичної допомоги в других закладах охорони здоров’я або в других медичних спеціалістів;
13.6.6. несвоєчасного повідомлення Замовником лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
13.6.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
13.6.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;
13.6.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
13.7. Замовник повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного и позитивного ефекту. Замовник усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму Замовника запропоновані Виконавцем послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Замовника, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.
14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
14.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне Виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).
14.2. Замовник звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
14.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна за можливістю негайно, або не пізніше ніж на протязі 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких обставин, повідомити про це іншу Сторону.
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. У випадках виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.
16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
16.1. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Центрі Виконавця – на рецепції та/або в куточку (папці) споживача. У разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюднених на веб-сайті Виконавця та на паперових носіях в Центрі Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.
16.2. У випадках внесення змін до цього Договору (в тому числі у разі зміни вартості на послуги) Виконавець зобов’язаний повідомити про це Замовників за 14 днів до передбачуваної дати впровадження змін та/або введення нових цін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті та на рецепції в приміщенні Центру. Оголошення для включення нових цін також повинне бути розміщене в Центрі на протязі 2-х місяців з початку їх введення.
16.3. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник зобов’язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався про зміни. Продовження користування послугами свідчить про згоду Замовника з внесеними до Договору змінами.
17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
17.1. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково, до його припинення будь-якою із Сторін в порядку, встановленому Договором.
17.2. Всі терміни надання послуг на протязі виконання плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я Замовника та других об’єктивних або суб’єктивних обставин.
17.3. Дія цього Договору припиняється в наступний випадках:
17.3.1. За взаємною згодою Сторін, в т.ч. шляхом укладення Додаткової угоди про припинення дії Договору.
17.3.2. За ініціативою Замовника шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві.
17.3.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Замовником умов Договору та (або) Правил, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Замовника у зв’язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Замовника про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірванім. За відсутністю зв’язку з замовниками повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірванім з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
17.4. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Замовника вважати інформацію, яка зазначена ним при заповненні відповідних анкет Виконавця, які містять персональні дані Замовника, або при оформленні плану лікування та медичної карти.
17.5. Замовник розуміє та погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на інтернет ресурсах Виконавця, носить лиш інформаційно-рекомендаційній характер та не може трактуватися як медична інформація та як вказівка до її застосування по відношенню до особи Замовника.
17.6. Правила перебування та обслуговування Замовників в Центрі та діючі тарифи на послуги затверджуються Виконавцем та розміщуються на веб-сайті, а також в куточку (папці) споживача в Центрі та надаються для ознайомлення на першу вимогу Замовника.
17.7. На всіх документах, що пов’язані з укладенням та виконанням цього Договору, які передбачають підписання їх Замовником, поряд з підписом Замовник обов’язково власноруч зазначає свої прізвище та ініціали.